Politikalarımız

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1.AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı Canlıoğlu Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ilgili yasalar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluklara karşı duruşunun açık ve net bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız;
• Canlıoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere tüm Canlıoğlu Tekstil çalışanlarını,
• Mal ve hizmet aldığımız firma ve çalışanlarını,
• Tedarikçi, danışmanlar, avukatlar ve dış denetçiler de dahil olmak üzere Canlıoğlu Tekstil adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu politika;

Canlıoğlu Tekstil Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, kamuya açıklanmış ve uymayı taahhüt ettiğimiz Etik Kuralların ayrılmaz bir parçasıdır.

3.TANIMLAR

Rüşvet: Bir kişinin, görevi gereği yapması gereken bir işi yapması, yaptırması,
hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya dolaylı yollarla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi için karşı tarafla vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine, bunu talep eden tarafa veya gösterilecek başka bir kişiye çıkar sağlamasıdır.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her türlü maddi ve manevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.
Rüşvet ve yolsuzluk olarak menfaatler arasında,

• Nakit ödemeler,
• Komisyon,
• Hediye,
• Ağırlama,
• Sosyal haklar,
• Siyasi veya diğer bağışlar,
• Borç affı,
• Diğer menfaatler sayılabilir.

4.GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanmasından ve yasal düzenlemelere göre güncellenmesinden en üst seviyede Yönetim Kurulu sorumludur.
Buna göre;

• Yönetim Kurulu Üyeleri bu politikanın metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortam ve şartları sağlar.
• Yönetim Kurulu belirleyeceği uygun esaslarla riskleri değerlendirir ve gerekli kontrol sistemlerinin oluşturulmasını sağlar.
• Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmadığı durumlarda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca,

• Tüm Canlıoğlu Tekstil çalışanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaları kabul eder ve bu politikalara uygun hareket ederler.
• Yöneticiler, bu politikaların idaresi altında çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlarlar.
• Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet veya uygulama ile karşılaşılması durumunda yöneticilere bildirilmesi gerekmektedir.

5.POLİTİKA

5.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Canlıoğlu Tekstil her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Hangi nedenle ve ne şekilde olursa olsun rüşvet alınması veya verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimiz rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasa, düzenlemeler ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır. Rüşvet veya yolsuzluk vasıtasıyla Canlıoğlu Tekstil ile iş almak isteyen veya işlerini yaptırmak isteyen üçüncü taraflarla iş ilişkisinin bitirilmesi gerekmektedir.

5.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkilerinde bulunan kişiler veya müşteriler tarafından teşekkür veya ticari nezaket icabı verilen üründür.

Canlıoğlu Tekstil tarafından üçüncü şahıslara verilmek istenen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Üçüncü şahıslar tarafından teklif edilen hediyeler için de aynı prensipler geçerlidir. Maddi değeri çok yüksek olmayan ve sembolik hediyeler dışında kesinlikle herhangi bir hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile karşılıklı hediyeleşmenin sıklık arz etmemesi ve hediyelerin şirkete bildirilmesi gerekmektedir.

5.3 Ağırlama

Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi veya başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik veya faaliyettir. Ağırlama biçimleri arasında;

• Sosyal aktivite
• Konaklama
• Yemek daveti sayılabilir.

Şirket, ticari münasebetlerini ilerletmek ve normal ticari iletişim ağı kurmak için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmalar, avukatla, denetçiler ve ticari münasebette bulunulan diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Şirket sunmak istediği ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. Aynı prensipler üçüncü kişiler tarafından teklif edilen ağırlama için de geçerlidir.

5.4 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politika kapsamında bulunan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi veya süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin emek, vb.) güvenceye almak veya hızlandırmak için kolaylaştırma teklif edilemez.

5.5 Bağışlar

Şirketin tedarikçi ve satın alma yaptığı firma ve kişilerden bağış kabul edilemez. Etik anlayışımıza ters düşmektedir ve yasaktır.

6.POLİTİKA İHLALLERİ ile KARŞILAŞILMASI ve BİLDİRİMİ

Bir çalışanın veya Canlıoğlu Tekstil adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde şüphe veya görüş varsa, yöneticilere iletilmelidir.

Bazı durumlarda çalışanlar bu politika ihlalleri ile ilgili olaylara şahit olmalarına rağmen, kendilerinin de zarar görebileceği endişesi ile şikayet etmekten çekinebilirler. Şahit olduğu rüşvet veya yolsuzluk gibi durumları ihbar eden kişilerin bu nedenle zarar uğramayacağı Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları ihbar nedeniyle, kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse, herhangi bir zarara uğratılmasının engellenmesi esastır.
Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali yüksek olan durumlarda, mesele Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve uygunuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Canlıoğlu Tekstil’in iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasına aykırı davranış, tutum veya faaliyet bulunduğunun belirlenmesi halinde çalışmalar ve sözleşmeler Canlıoğlu Tekstil tarafından tek taraflı olarak sonlandırılır.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

1.GİRİŞ

Canlıoğlu Tekstil, 15 yaşından aşağı işçi çalıştırmamaktadır. 18 yaş altındaki çalışanlar; ilgili kanuni düzenlemeler dahilinde istihdam edilmektedir, geceleri veya ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmazlar, eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıraklık müessesesi işletilmekte ve teşvik edilmektedir. Çırak ve stajyer statüsündeki çalışanların hakları yasal düzenlemeler dahilinde gözetilmektedir.

2.PROSEDÜR

İşyerlerinde, on sekiz yaşından küçüklerin çalıştırılmaları ile ilgili olarak, çocuk işçilerin istismar edilmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla, yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu amaç ile 4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesi ve bu madde gereğince düzenlenerek 06.04.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, işyerlerinde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması hakkında bir takım sınırlamalar getirilmiş ve çalışma şartları düzenlenmiştir.

Yasal mevzuat çerçevesinde, genç işçi “15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış” kişiyi, çocuk işçi ise “14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış” kişiyi ifade etmektedir. Yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine göre, işyerlerinde çocuk ve genç işçi çalıştırmada uyulması gereken zorunluluklar aşağıda belirtilmektedir.

2.1 Çalıştırma Yaşı

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

2.2 İş/Görev Sınırları

4857 Sayılı İş Kanunu 71. maddesi gereğince, on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

2.3 Çalışma Saatleri

Çocuk ve genç işçilerin çalışma saatleri sınırlandırılmış olup; bu sınırlamalara göre, temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamayacağı gibi; on beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. Bu sürelerin üzerinde çalıştırmak yasaktır. Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanmak zorundadır. Ara dinlenmeler yönünden ise, iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

2.4 Hafta Tatili

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

2.5 Sağlık Raporları

İş Kanununun 87. maddesine göre, on dört yaşından on sekiz yaşına kadar (on sekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce, işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi, on sekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanması zorunludur.

2.6 Yıllık Ücretli İzin

4857 Sayılı İş Yasasının 53. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izin hakkı kapsamında, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Bu nedenle, işyerlerinde çalıştırılan çocuk ve genç işçilere en az yirmi gün ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esas olmakla birlikte; yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. Çocuk ve genç işçinin isteği ve onayı olmaksızın, yıllık ücretli izin süresi, işveren tarafından bölünemeyecektir.

2.7 Ücret

Çocuk ve genç işçilere, en az asgari ücretin ödenmesi gerekmektedir.

2.8 İş Sözleşmeleri

Çocuk ve genç işçilerin işveren ile akdedecekleri iş sözleşmelerinde ve düzenlenecek diğer iş ilişkisinden doğan belgelerde (ibranameler vs) kanuni velilerinin de imzasının bulunması gerekmektedir.

ARAZİ HAKLARI POLİTİKASI

Canlıoğlu Tekstil tüm faaliyetlerini yasaların belirlediği çerçevede yürütürken bir yandan da çevreye karşı olan sorumluluğunun bilincinde hareket etmeyi temel ilkelerinden biri olarak saymıştır. Kiralama ve satın alma yöntemiyle tasarruf ettiğimiz arazi ve binalar gerekli çevre düzenlemesine ve yasal prosedürlere uymaktadır.

Şirketimiz, mal ve hizmet tedarik zinciri içerisinde ve şirket binasının bulunduğu mevcut arazi üzerinde herhangi bir yasa dışı faaliyete sıfır tolerans tanımaktadır. Özetle ham maddelerimizi yasa dışı yollardan veya haksız bir şekilde edinilmiş araziler üzerinde bulunan kurumlardan tedarik etmemekte kararlıyız. Şirket binası içinde ve dışında yasalara uygun olmayan hiçbir aktiviteye kesinlikle izin verilmemektedir.

Şirketimiz, bünyesinde yer alan her türlü üretim esnasında ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesi aracı firma ile sağlanmaktadır. Bu yöntemle, atıklarımızın çevrede kalıcı kirliliğe neden olmasının önüne geçilmektedir.
Yukarıda belirtilen arazi hakları politikasına Canlıoğlu Tekstil Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm çalışanlar uymakla yükümlüdür.